Zákaznický servis: info@enoty.eu / +420 596 541 237 (Pondělí - Pátek 8:30-16:00)

Košík je prázdný

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP”) blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, internetovém obchodě umístěném na webové adrese www.noty.online (dále jen „e-shop noty.online”), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „rozhraní e-shopu noty.online“). Provozovatelem e-shopu noty.online je Blesk Market s.r.o., IČ: 64084841, se sídlem Petřvald, Ostravská 544, PSČ 735 41, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8641 (dále jen „společnost Blesk Market”).


Níže jsou popsány VOP společnosti Blesk Market na e-shopu noty.online v těchto sekcích:

1     Základní ustanovení
2     Zákaznický účet
3     Uzavření kupní smlouvy
4     Cena zboží a platební podmínky
5     Odstoupení od kupní smlouvy
6     Přeprava a dodání zboží
7     Práva z vadného plnění
8     Další práva a povinnosti smluvních stran
9     Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
10   Doručování korespondence
11   Závěrečná ustanovení

Součástí těchto VOP jsou dále také Reklamační řád a Zásady ochrany osobních údajů popsány v e-shopu noty.online.

 

1    ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1  Tyto VOP upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník”) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva”) uzavírané mezi společností Blesk Market a jinou fyzickou osobou, která má v úmyslu nakoupit zboží prostřednictvím e-shopu noty.online společnosti Blesk Market (dále jen „Zákazník”).

1.2  Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy Zákazník je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3  Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

1.4  Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze také uzavřít polském jazyce a anglickém jazyce.

1.5  Znění VOP je společnost Blesk Market oprávněna měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

1.6  Zákazník je povinen seznámit se s těmito VOP a provedením objednávky u společnosti Blesk Market tyto VOP akcteptuje a souhlasí s jejich obsahem.

2    ZÁKAZNICKÝ ÚČET


2.1  Na základě registrace Zákazníka provedené v e-shopu noty.online může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Zákazník provádět objednávání zboží (dále jen „Zákaznický účet”).

2.2  Při registraci v e-shopu noty.online a při objednávání zboží je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Zákaznickém účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v Zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou společností Blesk Market považovány za správné.

2.3  Přístup k Zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Zákaznickému účtu.

2.4  Zákazník není oprávněn umožnit využívání Zákaznického účtu třetím osobám.

2.5  Společnost Blesk Market může zrušit Zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník svůj Zákaznický účet déle než 360 dnů nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOP).

2.6  Zákazník bere na vědomí, že Zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení e-shopu noty.online, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3    UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


3.1  Veškerá prezentace zboží umístěná v rozhraní e-shopu noty.online je informativního charakteru a společnost Blesk Market není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2  Rozhraní e-shopu noty.online obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v rozhraní e-shopu noty.online. Tímto ustanovením není omezena možnost společnosti Blesk Market uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3  Pro objednání zboží vyplní Zákazník objednávkový formulář v rozhraní e-shopu noty.online. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1  objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Zákazník do elektronického nákupního košíku v rozhraní e-shopu noty.online),

3.3.2  způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

3.3.3  informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka”).

3.4  Před zasláním objednávky společnosti Blesk Market je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Zákazník společnosti Blesk Market kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou společností Blesk Market považovány za správné. Společnost Blesk Market neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou v Zákaznickém účtu či v objednávce (dále jen „e-mail Zákazníka”).

3.5  Společnost Blesk Market je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6  Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct (15) dnů.

3.7  Smluvní vztah mezi společností Blesk Market a Zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Zákazníkovi zasláno společností Blesk Market na e-mail Zákazníka.

3.8  V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže společnost Blesk Market splnit, zašle Zákazníkovi na e-mail pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si jeho stanovisko.

3.9  Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací Zákazníka prostřednictvím jeho e-mailu.

3.10  Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4    CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


4.1  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Zákazník uhradit společnosti Blesk Market následujícími způsoby:

4.2  Společně s kupní cenou je Zákazník povinen zaplatit společnosti Blesk Market také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3  Společnost Blesk Market nepožaduje od Zákazníka zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 VOP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4  V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pětí (5) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5  V případě bezhotovostní platby je Zákazník povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet společnosti Blesk Market.

4.6  Společnost Blesk Market je oprávněna, zejména v případě, že ze strany Zákazníka nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Zákazníkovi. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté společností Blesk Market Zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.

4.8  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví společnost Blesk Market ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Společnost Blesk Market je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví společnost Blesk Market Zákazníkovi po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na e-mail Zákazníka.

4.9  Podle zákona o evidenci tržeb je společnost Blesk Market povinna vystavit Zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinna zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5    ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


5.1  Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

5.1.1 Notový materiál, který je nabízen a doručován e-shopem noty.online je považován za dodání digitálního obsahu. Vzhledem v povaze služby, kterou nabízíme kupující souhlasí, že nebude uplatňovat odstoupení od kupní smouvy v případě, že se již pokusil noty vytisknout (klikli jste na ikonu tiskárny u zakoupených not), ale tisk se nepovede z důvodů, které prodávající není schopen ovlivnit, jako je špatné nastavení tisku, zaseknutý papír v tiskárně, málo papíru v tiskárně, málo toneru a další.

5.2  Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 VOP či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být společnosti Blesk Market odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může Zákazník zasílat mimo jiné na adresu provozovny společnosti Blesk Market (Ostravská 544, 73541 Petřvald) či na e-mail společnosti Blesk Market, info@noty.online.

5.3  Zákazník má právo od smlouvy odstoupit v plném rozsahu i částečně, vrácením části zboží.

5.4  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Zákazníkem vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy společnosti Blesk Market. Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, nese Zákazník náklady spojené s navrácením zboží společnosti Blesk Market, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 VOP vrátí společnosti Blesk Market peněžní prostředky přijaté od Zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je společnost Blesk Market od Zákazníka přijala. Společnost Blesk Market je taktéž oprávněna vrátit plnění poskytnuté Zákazníkem již při vrácení zboží Zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím Zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím Zákazníkovi další náklady. Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, společnost Blesk Market není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než jí Zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží společnosti Blesk Market odeslal.

5.6  Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je společnost Blesk Market oprávněna jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny.

5.7  V případech, kdy má Zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je společnost Blesk Market také oprávněna kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Zákazníkem. V takovém případě vrátí společnost Blesk Market Zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Zákazníkem.

5.8  Je-li společně se zbožím poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi společností Blesk Market a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen spolu se zbožím společnosti Blesk Market vrátit i poskytnutý dárek.

6    PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ


6.1  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Zákazníka, nese Zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2  Je-li společnost Blesk Market podle kupní smlouvy povinna dodat zboží na místo určené Zákazníkem v objednávce, je Zákazník povinen převzít zboží při dodání.

6.3  V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4  Při převzetí zboží od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka z odpovědnosti za vady zboží a další práva Zákazníka vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.5  Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky společnosti Blesk Market, jsou-li popsány v rozhraní e-shopu noty.online

7    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


7.1  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2  Společnost Blesk Market odpovídá Zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména společnost Blesk Market odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy Zákazník zboží převzal:

7.2.1  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které společnost Blesk Market nebo výrobce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití společnost Blesk Market uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

7.2.4  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3  Ustanovení uvedená v čl. 7.2 VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5  Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník u společnosti Blesk Market na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy společnost Blesk Market obdržela od Zákazníka reklamované zboží.

7.6  Další práva a povinnosti stran související s odpovědností společnosti Blesk Market za vady může upravit reklamační řád popsán v rozhraní e-shopu noty.online.

8    DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


8.1  Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2  Společnost Blesk Market není ve vztahu k Zákazníkovi vázaná žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3  Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje společnost Blesk Market prostřednictvím e-mailu info@noty.online. Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle společnost Blesk Market na e-mail Zákazníka.

8.4  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi společností Blesk Market a Zákazníkem z kupní smlouvy.

8.5  Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6  Společnost Blesk Market je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7  Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES


9.1  O tom, jaké osobní údaje společnost Blesk Market na e-shopu noty.online zpracovává, po jak dlouhou dobu, za jakých okolností zasílá obchodní sdělení a účel a rozsah ukládání cookies se můžete dočíst v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

10    DORUČOVÁNÍ KORESPONDENCE


10.1  Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to e-mailem, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na e-mail Zákazníka.

10.1.1  Zpráva je v případě doručování e-mailem považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

11    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


11.1  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Zákazník, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.2  Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.3  Kupní smlouva včetně VOP je archivována společností Blesk Market v elektronické podobě a není přístupná.

11.4  Kontaktní údaje:

Tyto VOP včetně jejich součástí nabývají účinnosti dne 01.05.2022.